Οι παρόντες Όροι και Προϋποθέσεις εφαρμόζονται στα πωλούμενα αγαθά από το ηλεκτρονικό κατάστημα www.ledin.gr.

Η επίσκεψη και η χρήση των υπηρεσιών του διαδικτυακού τόπου www.ledin.gr προϋποθέτει την ανεπιφύλακτη αποδοχή των παρακάτω γενικών όρων.

Όροι Χρήσης

Η Εταιρία διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιεί, προσθέτει, μεταβάλλει το περιεχόμενο ή τις υπηρεσίες του διαδικτυακού τόπου, καθώς και τους όρους χρήσης, οποτεδήποτε το κρίνει αναγκαίο και χωρίς προηγούμενη προειδοποίηση, με μόνη την ανακοίνωσή τους μέσω του διαδικτυακού της τόπου.

H Εταιρία δεσμεύεται ως προς την ακρίβεια, την αλήθεια και την πληρότητα των πληροφοριών που παρατίθενται στο ηλεκτρονικό κατάστημα, τόσο όσον αφορά την ταυτότητα της εταιρίας όσο και των παρεχομένων μέσω του ηλεκτρονικού καταστήματος, συναλλαγών. Η Εταιρία, στα πλαίσια της καλής πίστης, δεν ευθύνεται και δεν δεσμεύεται για λάθη που οφείλονται σε παραδρομή κατά την καταχώρηση των ηλεκτρονικών δεδομένων στο κατάστημα.

Πνευματικά δικαιώματα

Όλος ο σχεδιασμός της ιστοσελίδας, το κείμενο, τα γραφικά η επιλογή και οι ρυθμίσεις αυτής, είναι ιδιοκτησία της Εταιρίας και προστατεύονται κατά τις σχετικές διατάξεις του ελληνικού δικαίου, του ευρωπαϊκού δικαίου και των διεθνών συμβάσεων.

Απαγορεύεται οποιαδήποτε αντιγραφή, αναλογική / ψηφιακή εγγραφή και μηχανική αναπαραγωγή, διανομή, μεταφορά, λήψεων ή παραπλάνηση του κοινού σχετικά με τον πραγματικό πάροχο του περιεχομένου του παρόντος διαδικτυακού τόπου. Τυχόν αναπαραγωγή, επανέκδοση, φόρτωση, ανακοίνωση, διάδοση ή μετάδοση ή οποιαδήποτε άλλη χρήση του περιεχομένου με οποιοδήποτε τρόπο ή μέσο για εμπορικούς ή άλλους σκοπούς επιτρέπεται μόνο κατόπιν προηγούμενης γραπτής άδειας της Εταιρίας.

Απόρρητο Συναλλαγών

Η Εταιρία δεσμεύεται όσον αφορά στην εξασφάλιση της ασφάλειας και της ακεραιότητας των δεδομένων που συλλέγει σχετικά με τους χρήστες της ιστοσελίδας της. Η Εταιρία έχει υιοθετήσει διαδικασίες, οι οποίες προφυλάσσουν τα προσωπικά δεδομένα που οι χρήστες προσκομίζουν στην ιστοσελίδα της ή που παρέχουν με οποιοδήποτε άλλο μέσο, όπως:

Μόνο εξουσιοδοτημένοι υπάλληλοι έχουν πρόσβαση στις πληροφορίες των συναλλαγών σας και μόνο όποτε αυτό είναι αναγκαίο, π.χ. για τη διεκπεραίωση των αιτήσεών σας.
Η www.ledin.gr δεν αποκαλύπτει τα στοιχεία των πελατών και των συναλλαγών τους, εκτός αν έχει έγγραφη εξουσιοδότηση από αυτούς ή αυτό επιβάλλεται από δικαστική απόφαση ή απόφαση άλλης δημόσιας αρχής.
Στην περίπτωση που η Εταιρία χρησιμοποιεί τρίτους για την υποστήριξη των συστημάτων της, φροντίζει για την εξασφάλιση του απορρήτου.
Η www.ledin.grσυμμορφώνεται βάσει της ισχύουσας νομοθεσίας περί προστασίας προσωπικών δεδομένων.
Οι διαδικασίες αυτές προστατεύουν τα δεδομένα των χρηστών από οποιαδήποτε μη επιτρεπόμενη πρόσβαση ή αποκάλυψη, απώλεια ή κακή χρήση, και αλλαγή ή καταστροφή. Βοηθούν επίσης στο να πιστοποιείται ότι τα στοιχεία αυτά είναι ακριβή και χρησιμοποιούνται σωστά.

Η εταιρεία μας, για να μπορεί να παρέχει την καλύτερη δυνατή ποιότητα υπηρεσιών στον καταναλωτή χρησιμοποιεί την υπηρεσία Skroutz Analytics. Μέσω της υπηρεσίας αυτής κοινοποιούνται ανώνυμα στατιστικά χρήσης στο Skroutz.gr, ενώ τα δεδομένα που λαμβάνονται μέσω αυτής της υπηρεσίας καλύπτονται από την πολιτική απορρήτου του Skroutz.gr, την οποία μπορείτε να βρείτε στο https://www.skroutz.gr/privacy

Περιορισμός Ευθύνης

Η Εταιρία, χωρίς να εγγυάται και συνεπώς να ευθύνεται, καταβάλλει τη μέγιστη δυνατή προσπάθεια, ώστε οι πληροφορίες και το σύνολο του περιεχομένου να διέπονται από ακρίβεια, σαφήνεια, χρονική εγγύτητα, πληρότητα και διαθεσιμότητα. Σε καμία περίπτωση, συμπεριλαμβανομένης και αυτής της αμέλειας, δεν προκύπτει ευθύνη της Εταιρίας για οιαδήποτε ζημία τυχόν προκληθεί στον επισκέπτη/ χρήστη εξ’ αφορμής αυτής της χρήσης του δικτυακού μας τόπου.

Η Εταιρία σε καμία περίπτωση δεν εγγυάται την αδιάκοπη και άνευ λαθών παροχή των υπηρεσιών και του περιεχομένου της, ούτε ακόμη την έλλειψη «ιών», είτε πρόκειται για το Δικτυακό της τόπο, είτε για κάποιο άλλο ιστότοπο ή server μέσω των οποίων λαμβάνετε το περιεχόμενο της.

Ευθύνη του Χρήστη

Ο επισκέπτης/ χρήστης του Δικτυακού μας τόπου οφείλει αφενός μεν να συμμορφώνεται με τους κανόνες και τις διατάξεις του Ελληνικού, Ευρωπαϊκού και Διεθνούς Δικαίου και τη σχετική νομοθεσία που διέπει τις τηλεπικοινωνίες, αφετέρου δε να απέχει από κάθε παράνομη και καταχρηστική χρήση του περιεχομένου και των υπηρεσιών του Δικτυακού μας τόπου, όπως:

Δημοσίευση, αποστολή με e-mail ή μετάδοση με άλλους τρόπους, οποιουδήποτε περιεχομένου που είναι παράνομο για οποιοδήποτε λόγο, προκαλεί προσβολή και βλάβη στην Εταιρία ή σε οποιονδήποτε τρίτο και προσβάλλει την εμπιστευτικότητα ή το απόρρητο πληροφοριών οιουδήποτε προσώπου.
Αποστολή με e-mail ή μετάδοση με άλλους τρόπους, οποιουδήποτε υλικού το οποίο περιέχει ιούς λογισμικού ή οποιουσδήποτε άλλους κώδικες, αρχεία ή προγράμματα που έχουν σχεδιαστεί με σκοπό την διακοπή, την πρόκληση βλάβης ή την καταστροφή της λειτουργίας οποιουδήποτε λογισμικού ή υλικού υπολογιστών.
Προσβολή τρίτων με οποιοδήποτε τρόπο.
Συλλογή ή αποθήκευση προσωπικών δεδομένων σχετικά με άλλους χρήστες.
Οιαδήποτε ζημία προκληθεί στο Δικτυακό μας τόπο ή στο Δίκτυο γενικότερα απορρέουσα από την κακή ή αθέμιτη χρήση των σχετικών υπηρεσιών από τον χρήστη/ επισκέπτη ανάγεται στη αποκλειστική του ευθύνη.

Τελικές Διατάξεις

Οι παρόντες γενικοί όροι και προϋποθέσεις διέπονται από το ελληνικό δίκαιο. Οποιαδήποτε διαφορά προκύψει και η οποία πηγάζει από τη συμβατική σχέση μεταξύ της Εταιρίας και του πελάτη, αρμόδια για την επίλυσή της είναι τα καθ’ ύλην αρμόδια Δικαστήρια της Θεσσαλονίκης.

Διαδικασία παραγγελίας

Ο χρήστης μπορεί να τοποθετήσει παραγγελία στην παρούσα ιστοσελίδα ή με e-mail ή με τηλεφωνική επικοινωνία. Η παραγγελία των υλικών πρέπει να είναι ξεκάθαρη για τα επιθυμητά και καλό είναι να είναι έγγραφη, για αποφυγή παρεξηγήσεων.

Όλες οι παραγγελίες που γίνονται υπόκεινται στους όρους συναλλαγών της www.ledin.gr.

Μη αποδοχή ή αδυναμία εκτέλεσης της παραγγελίας πρέπει να κοινοποιείτε στον αγοραστή εντός τριών ημερών από την λήψη της.

Όπου βέβαια, υπάρχει και η επιλογή της ακύρωσης της από τον αγοραστή.

Μέθοδοι πληρωμής

Αντικαταβολή για αποστολές ταχυδρομικές (ή ταχυμεταφορές ή απλές) ή κατάθεση σε τράπεζα (προκαταβολικά).

Κατάθεση σε τραπεζικό λογαριασμό (προκαταβολικά) για αποστολές με μεταφορική Ι.Μ.Ε.

Μετρητά για αγορές με παραλαβή, από το κατάστημα.

Για παραγγελίες άνω των 600€ , που απαιτούν την προμήθεια «ειδικών» υλικών που δεν είναι σε στοκ σε όλην την απαιτούμενη ποσότητα (ποσότητα – είδος), απαιτείται η προκαταβολή του 30% της παραγγελίας σε Τραπεζικό λογαριασμό, και γραπτή επιβεβαίωση των υλικών που παραγγέλνονται. Τυχόν ακύρωση της παραγγελίας μετά την τιμολόγηση της παραγγελίας από τον προμηθευτή της www.ledin.gr προς την ledin, έχει ρήτρα την κατακράτηση της προκαταβολής. Ακύρωση πριν την τιμολόγηση τους στην www.ledin.gr δεν επιβαρύνει τον αγοραστή.

Δικαίωμα Υπαναχώρησης

Ο καταναλωτής έχει δικαίωμα να επιστρέψει τα προϊόντα που αγόρασε από το ηλεκτρονικό μας κατάστημα, αζημίως και χωρίς να υποχρεούτε να μας ανακοινώσει το λόγο για τον οποίο επιθυμεί την επιστροφή των προϊόντων, εντός προθεσμίας δεκατεσσάρων (14) ημερολογιακών ημερών από την ημερομηνία που θα παραλάβει τα προϊόντα. Στην περίπτωση αυτή σας επιβαρύνεται με το κόστος μεταφορικών των προϊόντων (αποστολή + επιστροφή) και τυχόν κρατήσεις της τράπεζας ή κατάθεσης ή κρατήσεις πιστωτικής κάρτας.

Επιστροφές γίνονται δεκτές μόνο εφόσον τα προϊόντα που επιθυμεί ο καταναλωτής, να επιστρέψει βρίσκονται στην ίδια κατάσταση στην οποία παραλήφθησαν, χωρίς δηλαδή να έχουν αποσφραγισθεί ή να έχει παραβιασθεί η συσκευασία τους, μαζί με την απόδειξη λιανικής πώλησης. Ο έλεγχος βιντεοσκοπείτε, για επιβεβαίωση ίδιας κατάστασης.

Σε περίπτωση Υπαναχώρησης-Αλλαγής Γνώμης, έχει ο καταναλωτής τη δυνατότητα να επιστρέψει οι ίδιος το προϊόν. Στην περίπτωση που επιλέξει ο καταναλωτής παραλαβή από διεύθυνση της επιλογής του, σας καλείστε να αποστείλετε Φόρμα Επιστροφής στο info@ledin.gr.

Αναλόγως, αφενός με τον τρόπο που επιλέξατε να πληρώσετε την παραγγελία σας και αφετέρου τον τρόπο με τον οποίο θα πραγματοποιηθεί η επιστροφή τους, η επιστροφή των χρημάτων σας θα ολοκληρωθεί εντός 30 ημερών από την ημερομηνία που θα παραλάβουμε τα προϊόντα, ελεχθούν και γίνουν αποδεκτά. Η επιστροφή μπορεί να γίνεται με πίστωση τραπεζικού λογαριασμού του καταναλωτή που θα γνωστοποιήθεί στην www.ledin.gr.

Φθορές κατά την μεταφορά

Η εταιρία θα επιδιορθώσει ή αντικαταστήσει χωρίς κόστος, προϊόντα τα οποία είχαν φθορά κατά την μεταφορά εάν ληφθεί γραπτή ειδοποίηση, εντός δύο ημερών, από τον πελάτη τόσο στην www.ledin.gr όσο και στην εταιρία η οποία χρησιμοποιήθηκε για την μεταφορά.

Γενικά

Η www.ledin.gr δεν ευθύνεται για άμεση, ειδική, από ατύχημα ή έμμεση ή επακόλουθη φθορά που περιλαμβάνει και την απώλεια κέρδους ή απώλεια δυνητικού κέρδους από τον χρήστη ή την μη δυνατότητα χρήσης των υλικών και προϊόντων αυτού του ιστότοπου ή την απόδοση των προϊόντων που προμηθεύτηκαν από αυτόν τον ιστότοπο, ακόμα και εάν η www.ledin.gr έχει ενημερωθεί για την πιθανότητα τέτοιας ζημιάς.

Εγγύηση προϊόντων

Η εγγύηση στην λειτουργία των προϊόντων παρέχεται από την V-TAC ΕΥΡΩΠΗΣ και ισχύει από την www.ledin.grπρος τους πελάτες της, όσο η V-TAC έχει αυτήν την πολιτική. Παύει δε ή τροποποιείται αυτόματα (και χωρίς ειδοποίηση) συνδεόμενη με την πολιτική της V-TAC, έστω και για προϊόντα που έχουν πουληθεί και είναι στην περίοδο εγγύησης .

Η χρονική περίοδος κάλυψης από εγγύηση βρίσκεται από το σύστημα καταγραφής – ιχνηλασιμότητας, που κρατεί η www.ledin.grή την παραγγελία υλικών (e-mailή παραγγελία από το σύστημα site). Ακολουθεί δε τα προϊόντα και την περίοδο εγγύησης που αναφέρεται στον ιστότοπο. Προϊόντα τα ποία είναι σπασμένα, στραβωμένα με σημάδια βραχυκυκλώματος δεν καλύπτονται από την εγγύηση.

Η μεταφορά του προϊόντος προς την www.ledin.gr και από αυτήν, πίσω στον αγοραστή δεν καλύπτεται από την www.ledin.gr αλλά επιβαρύνει τον αγοραστή. Μπορεί όμως μετά από συμφωνία να γίνει χρήση των ειδικών τιμών που υπάρχουν για τις μεταφορές της www.ledin.gr από τις εταιρίες μεταφοράς και χρέωση τελικά στον αγοραστή με αντικαταβολή. Όταν υπάρχει αντικατάσταση προϊόντος μέσα στην εγγύηση η εγγύηση δεν μεταφέρεται, δηλαδή να ανανεωθεί με την αντικατάσταση. Τα υλικά στέλνονται μετά την παραλαβή των χαλασμένων προς αντικατάσταση. Εάν ο τύπος του λαμπτήρα δεν υπάρχει πλέον σε διαθεσιμότητα μπορεί η www.ledin.grνα αντικαταστήσει τον λαμπτήρα με αντίστοιχο λαμπτήρα

Τελικές Διατάξεις

Οι παρόντες γενικοί όροι και προϋποθέσεις διέπονται από το ελληνικό δίκαιο. Οποιαδήποτε διαφορά προκύψει και η οποία πηγάζει από τη συμβατική σχέση μεταξύ της Εταιρίας και του πελάτη, αρμόδια για την επίλυσή της είναι τα καθ’ ύλην αρμόδια Δικαστήρια της Θεσσαλονίκης.